Zápis z členské schůze 2012

Zápis z VČS KCHA o.s.
v Roztokách dne 24.3.2012

Schůzi zahájil v 9.40 h. předseda př. Vlasák přivítáním přítomných, omluvil nepřítomného jednatele př. Cikána a řídil další schůzi. Program schůze byl schválen bez připomínek.
Následovala volba mandátové a návrhové komise. Do mandátové komise byli zvoleni př. Hrubý a př. Liška, do návrhové komise př.Kouřil, př.Žák, př. Řejha.
Zprávu o činnosti KCHA za rok 2011 přednesl př. Vlasák
Zprávu o hospodaření KCHA za rok 2011 přednesl př. Poláček
Zprávu kontrolní a revizní komise KCHA za rok 2011 přednesl př. Zemanec
Návrh plánu a rozpočtu KCHA na rok 2011 přednesl př. Poláček
Následovalo ocenění významných výročí členů (Poláček, Pancner, Vaněk Jar.)
Po přestávce s občerstvením následovala diskuze:
• př.Groda navrhl jmenování př. Drahomíra Hrubého čestným členem
• př. Borovička oznámil svou rezignaci na funkci v revizní komisi ze zdravotních důvodů
• př. Poláček požádal , aby výroční schůze uložila výboru zpracování delimitačního protokolu o předání majetku z KCHA do KCHA o.s.
• př. Vlasák navrhl doplnění př. Milana Habrcetla do seznamu členů jako neplatícího
• do revizní komise byl navržen př. Mančík

Mandátová komise oznámila, že na schůzi je přítomno 30 členů.
Návrhová komise přednesla návrh usnesení, který byl následně schválen všemi přítomnými.
Schůze byla ukončena v 11.30 hod.

Přílohy:
Usnesení VČS
Zpráva o činnosti KCHA za rok 2011
Zpráva kontrolní a revizní komise

Zapsal Vlasák