Stanovy KCHA o.s.

STANOVY
občanského sdružení
Klub chovatelů andulek
Čl. I
Název, sídlo, působnost a charakter sdružení
1) Název sdružení: „Klub chovatelů andulek“ (dále jen KCHA)
2) Sídlo KCHA: Kralická 6, Praha 10, PSČ 100 00
3) KCHA působí na celém území České republiky, KCHA se nečlení na
organizační jednotky.
4) Charakter KCHA: KCHA je občanské sdružení založené podle zákona č.
83/1990 Sb., v němž se sdružují chovatelé papoušků vlnkovaných (dále
jen andulek). KCHA nepodléhá žádnému orgánu.
Čl. II
Cíle činnosti
1) Sdružovat chovatele andulek
2) Cílem KCHA je chov andulek v mezinárodním standardu.
3) Rozvoj chovatelství andulek.
4) Zvyšovat odborné znalosti a schopnosti členů.
5) Spolupráce s ostatními, i mezinárodními organizacemi, sdružujícími
chovatele andulek.
6) Pořádání výstav andulek, a to i s mezinárodní účastí, jakož i účast členů
KCHA na zahraničních výstavách.
7) Soustřeďování a poskytování odborných informací pro členy i nečleny
KCHA.
8) Pořádat a organizovat přednášky o chovu andulek.
9) Zastupovat chovatele v mezinárodních chovatelských organizacích.
Čl. III
Členství v KCHA, práva a povinnosti člena
1) Členem KCHA může být jen fyzická osoba starší 15 let, která podá
písemnou přihlášku do KCHA a stvrdí svým podpisem souhlas se
stanovami KCHA.
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor KCHA. Pro přijetí je potřeba souhlas
nadpoloviční většiny členů výboru KCHA.
3) Členství v KCHA není podmíněno členstvím v žádné jiné organizaci
4) Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru KCHA
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení, kdy k vyloučení je potřeba
rozhodnutí nadpoloviční většiny členů účastnících se členské schůze
c) nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících
letech
d) úmrtím člena
e) zánikem KCHA
5) Člen má právo:
a) účastnit se činnosti KCHA a jeho orgánů a být o této činnosti
informován
b) účastnit se členské schůze, volit orgány KCHA a být do nich volen
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti KCHA
d) odvolávat se proti rozhodnutí vydaných v neprospěch člena
6) Povinnosti člena:
a) dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíli a posláním KCHA
b) aktivně se účastnit jednání v KCHA, případně aktivně působit ve
funkcích KCHA
c) účastnit se výstav organizovaných klubem a to jako vystavovatel nebo
při výstavách pomáhat s organizací
d) kroužkovat a evidovat chované ptáky stanoveným způsobem a
vystavovat andulky na výstavách
e) dodržovat zásady ochrany přírody a dbát na ohleduplný přístup ke
zvířatům a ptákům chovaným v zajetí
f) na výstavách se řídit výstavním řádem
g) platit členské příspěvky
7) Čestné členství:
a) čestné členství člena navrhuje kterýkoli člen KCHA a schvaluje
členská schůze
b) čestný člen neplatí členské příspěvky
Čl. IV
Orgány KCHA
1) Orgány KCHA jsou:
a) členská schůze
b) výbor
c) revizní komise
čl. V
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem KCHA; schází se nejméně jednou
ročně
2) Členskou schůzi svolává výbor KCHA na stanovené datum a čas, a to
písemně, běžnou nebo elektronickou poštou. Členská schůze je
usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů
KCHA. Nesejde-li se ve stanovený datum a čas usnášeníschopná členská
schůze, koná se o hodinu později členská schůze se stejným programem.
Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3) Mimořádnou členskou schůzi svolá výbor KCHA také požádá-li o to
(písemně) 1/3 členů KCHA a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li
v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze:
a) schvaluje stanovy KCHA a jejich změny
b) volí a odvolává výbor KCHA a revizní komisi
c) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé
období a revizní zprávu
d) rozhoduje o vyloučení člena, k vyloučení je potřeba rozhodnutí
nadpoloviční většiny členů
e) schvaluje záměry činnosti a rozpočet na běžný rok
f) stanovuje výši členských příspěvků
g) rozhoduje o zániku KCHA dle odst. 1 čl. IX
h) o jednání členské schůze musí být sepsán zápis
čl. VI
Výbor a předseda KCHA,
jednání jménem KCHA
1) Výbor KCHA je sedmi až deseti členný, jeho funkční období je tři roky.
Ze svého středu volí předsedu KCHA, jednatele a pokladníka. Jednotlivé
funkce nelze kumulovat. Činnost výboru KCHA řídí předseda KCHA a
koordinuje jednatel. Výbor KCHA rozhoduje nadpoloviční většinou
přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
2) Výbor KCHA:
a) odpovídá za činnost KCHA v období mezi členskými schůzemi
b) plní s pomocí členů KCHA usnesení členské schůze
c) hospodaří s prostředky KCHA
d) dbá na dodržování stanov
e) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další
období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…
f) o jednání výboru musí být sepsán zápis
3) Schůze KCHA je volně přístupná členům KCHA.
4) Předseda sdružení je statutárním orgánem KCHA. Předseda je oprávněn
pověřit udělením písemné plné moci jiné členy sdružení k jednání
jménem sdružení navenek. Tyto osoby jednají jménem sdružení
samostatně. (V hospodářských věcech jedná jménem KCHA samostatně
také pokladník KCHA). Osoby oprávněné jednat jménem KCHA mohou
udělit plnou moc k zastupování další osobě.
čl. VII
Revizní komise
1) Revizní komise:
a) revizní komise je nejméně tříčlenná
b) působí v KCHA nezávisle na činnosti výboru
c) ze svého středu volí předsedu revizní komise
d) kontroluje činnost KCHA, především jeho hospodaření a plnění
rozhodnutí členské schůze
e) nejméně 1x ročně provádí revizi hospodaření KCHA
f) připravuje revizní zprávu, a tuto předkládá členské schůzi
g) funkční období revizní komise je tři roky
čl. VIII
Zásady hospodaření
1) KCHA je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary,
dotace a granty a budou používány na činnost KCHA. Dalšími příjmy
mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli a posláním KCHA .
KCHA může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro
finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje KCHA jsou zaměřeny na uskutečňování cílů a poslání v souladu
s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem KCHA.
čl. IX
Zánik KCHA
1) KCHA zaniká rozhodnutím pro tento účel zvláště svolané členské schůze,
při čemž je zapotřebí přítomnost minimálně dvoutřetinové většiny všech
členů KCHA, což se doloží podepsanou prezenční listinou
2) V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na
základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle
jsou blízké cílům sdružení.

Příloha: